BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO

1.Nguyễn Quang Tuấn - Chủ Tịch Công Ty

1.Nguyễn Quang Tuấn – Chủ Tịch Công Ty

2.Nguyễn Như Vũ - Quyền Tổng Giám Đốc

2.Nguyễn Như Vũ – Quyền Tổng Giám Đốc

3.Đào Duy Từ - Phó Tổng Giám Đốc

3.Đào Duy Từ – Phó Tổng Giám Đốc

4.Trịnh Quang Tùng - Phó Tổng Giám Đốc

4.Trịnh Quang Tùng – Phó Tổng Giám Đốc

5.Bùi Nguyễn Nguyên Hạnh - Phó Tổng Giám Đốc

5.Bùi Nguyễn Nguyên Hạnh – Phó Tổng Giám Đốc