NGHỆ SĨ NHÂN DÂN

Danh sách nghệ sỹ nhân dân

 1. NSND Bùi Đình Hạc
 2. NSND Ngọc Quỳnh
 3. NSND Lương Đức
 4. NSND Thanh An
 5. NSND Đào Trọng Khánh
 6. NSND Lê Mạnh Thích
 7. NSND Trần Văn Thủy
 8. NSND Tô Cương
 9. NSND Hồng Nghi
 10. NSND Phan Trọng Quỳ
 11. NSND Vũ Lệ Mỹ
 12. NSND Nguyễn Thước
 13. NSND Nguyễn Như Vũ
 14. NSND Lê Hồng Chương
 15. NSND Lê Huy Hòa
Order by: